Join our startup to help build the largest SaaS in Thailand for Thai SMEs

หน้าที่ความรับผิดชอบ;

 • ให้คำปรึกษา ด้านบัญชี การเงิน ภาษีโดยตรงกับเจ้าของกิจการ
 • ช่วยแนะนำบัญชีและภาษีเบื้องต้น รวมทั้งวางระบบบัญชี
 • เป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยพลักดันการเปลี่ยนแปลงให้กับธุรกิจ SME ในประเทศไทย
 • เสนอแนะแนวทางการพัฒนาโปรแกรมบัญชีให้กับ Developer
 • ประสานงานและช่วยเหลือการทำงานของลูกค้าโฟลว์แอคเคาท์
 • ผลักดันและพัฒนาทีมดูแลลูกค้าให้มีประสิทธิภาพที่ดียิ่งขึ้น

คุณสมับติผู้สมัคร:

 • เพศชาย/หญิง อายุ 25-35 ปี
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี / โท สาขาวิชาการบัญชี หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้านบริการบัญชี / ลูกค้า / ดูแลลูกค้า หรือเคยทำงานสำนักงานบัญชี ตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไป
 • มีทักษะด้านการสื่อสาร อัธยาศัยดี และสามารถสร้างความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้า
 • มีความเป็นผู้นำ พร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่ๆอยู่เสมอ สนใจการทำงานด้านเทคโนโลยี และสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้อย่างสร้างสรรค์
 • มีความรู้ความเข้าใจการใช้งานคอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี

พิจารณาเป็นกรณีพิเศษ(สำหรับ):

 • CPA / CPD
 • ผ่านการทำงานกับAudit Firm (Big 4) หรือสำนักงานบัญชี
 • เป็นอาจารย์สอนวิชาบัญชี